Pracovníci centra

prim. MUDr. Ivan Huvar, CSc. lékař

prim. MUDr. Ivan Huvar, CSc.

Promoval na lékařské fakultě UJEP Brno v r. 1978. V letech 1978- 2000 pracoval na II.gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice Brno, 2000-2001 na Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno- Bohunice, nejprve jako sekundární lékař, posléze jako odborný asistent Masarykovy univerzity Brno. Od r. 2001 pracuje jako primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Milosrdných bratří Brno. Základní specializaci (I.. atestaci) složil v r.1987, nejvyšší specializace v oboru (II.atestace) dosáhl v r. 1987.

Je nositelem funkční specializace v oboru urogynekologie.

Je autorem více než 160 přednášek a 60 publikací, vesměs s urogynekologickou tématikou.

V r. 2001 získal titul kandidáta věd kandidátskou disertační prací na téma: Závěs uretry v léčbě močové inkontinence žen.

Je členem následujících odborných společností:

 • Česká gynekologicko-porodnická společnost (ČGPS) - člen výboru
 • Urogynekologická společnost (UGS) - čestný člen, člen výboru
 • Urogynekologická sekce ČGPS - člen výboru
 • International Continence Society (ICS)
 • International Urogynaecological Society (IUGA)
 • Česká urologická společnost (ČUS)
 • Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků - člen výboru

MUDr. Miroslav Novák lékař

MUDr. Miroslav Novák

Promoval na lékařské fakultě MU Brno v r.1992. Základní specializaci v oboru (I.atestaci) složil v r. 1995, nejvyšší specializace (II.atestace) dosáhl v r. 1999.

Od r.1992 pracuje na Gynekologicko-porodnickém odd. Nemocnice Milosrdných bratří v Brně.

Je členem následujících odborných společností:

 • Česká gynekologicko-porodnická společnost (ČGPS)
 • Urogynekologická společnost (UGS)

MUDr. Ivana Čadková lékařka

MUDr. Ivana Čadková

Promovala na lékařské fakultě UJEP Brno v r. 1983. Od toho roku až dosud pracuje na gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Milosrdných bratří Brno, p.o. Základní specializaci (I.atestaci) složila v r. 1988, nejvyšší specializaci v oboru (II.atestaci) v r. 1995. V roce 2013 získala nástavbovou specializaci v oboru urogynekologie.

Je autorkou několika přednášek a publikací převážně s urogynekologickou tématikou.

Je členkou následujících odborných společností:

 • Česká gynekologicko-porodnická společnost (ČGPS) a její sekce:
  • urogynekologická
  • perinatologie a fetomaternální medicíny
  • sekce gynekologů a porodníků lůžkových zařízení
  • sekce pro otázky menopauzy
 • Urogynekologická společnost (UGS)
 • Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků
 • International Urogynaecological Society (IUGA)