Pracovníci centra

prim. MUDr. Ivan Huvar, CSc. lékař

prim. MUDr. Ivan Huvar, CSc.

Promoval na lékařské fakultě UJEP Brno v r. 1978. V letech 1978- 2000 pracoval na II.gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice Brno, 2000-2001 na Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno- Bohunice, nejprve jako sekundární lékař, posléze jako odborný asistent Masarykovy univerzity Brno. Od r. 2001 pracuje jako primář Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Milosrdných bratří Brno. Základní specializaci (I.. atestaci) složil v r.1987, nejvyšší specializace v oboru (II.atestace) dosáhl v r. 1987.

Je nositelem funkční specializace v oboru urogynekologie.

Je autorem více než 160 přednášek a 60 publikací, vesměs s urogynekologickou tématikou.

V r. 2001 získal titul kandidáta věd kandidátskou disertační prací na téma: Závěs uretry v léčbě močové inkontinence žen.

Je členem následujících odborných společností:

  • Česká gynekologicko-porodnická společnost (ČGPS) - člen výboru
  • Urogynekologická společnost (UGS) - čestný člen, člen výboru
  • Urogynekologická sekce ČGPS - člen výboru
  • International Continence Society (ICS)
  • International Urogynaecological Society (IUGA)
  • Česká urologická společnost (ČUS)
  • Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků - člen výboru

MUDr. Miroslav Novák lékař

MUDr. Miroslav Novák

Promoval na lékařské fakultě MU Brno v r.1992. Základní specializaci v oboru (I.atestaci) složil v r. 1995, nejvyšší specializace (II.atestace) dosáhl v r. 1999.

Od r.1992 pracuje na Gynekologicko-porodnickém odd. Nemocnice Milosrdných bratří v Brně.

Je členem následujících odborných společností:

  • Česká gynekologicko-porodnická společnost (ČGPS)
  • Urogynekologická společnost (UGS)